مخاطب خاص دیگه ندارم

دیگه مخاطب خاص ندارم

اصلا مخاطب ندارم

اصلا حال مخاطب داشتن ندارم

اونایی که نمی تونستین ببینین که مخاطب دارم

خیالتون راحت...

دیگه حال هم ندارم

دیگه هیچی ندارم

دیگه جونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همـــــــــــــــــــــــــــ نــــدارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
سرونازشییییییییییییییییییراز

وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهــــــــــــش را داد یادگــــــــــــــاری به همه داد و بـــــــه من ؛ انتظار ســــــــــــــــــــــر راهــــــــــــــــــــــش را داد.....[ماچ]